پارچه رومبلی فول استرچ جذبی کشی

پارچه رومبلی فول استرچ جذبی کشی
پارچه رومبلی فول استرچ جذبی کشی