پارچه رومبلی ترمه یزد جدید (طرح پتینه)

پارچه رومبلی ترمه یزد جدید (طرح پتینه)
پارچه رومبلی ترمه یزد جدید (طرح پتینه)